ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย

by meesystem @11 เม.ย. 65 09:31 ( IP : 113...53 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 960x720 pixel , 72,048 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,341 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 58,763 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,048 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,885 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,894 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,048 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,885 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 77,749 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 82,371 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,939 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 82,196 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 94,314 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 105,807 bytes.

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย
บริษัท ไพฑูรย์ สะพลี ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย
1.  หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ 1.  ตัวถังหม้อแปลง 2  การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง 3  สารดูดความชื้น 4 ป้ายเตือนอันตราย 5  พื้นลานหม้อแปลง 6  เสาหม้อแปลง 7  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง 8  ตรวจสภาพหม้อแปลงและการติดตั้งอื่น 2  ตู้เมนสวิตช์
การตรวจสอบตู้เมนสวิตช์หรือตู้สวิตช์ประธาน ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ 1 สภาพของระบบสายดินและการต่อหลักดิน 2  บริเวณโดยรอบตู้และตัวตู้ ตู้เมนสวิตช์ต้องมีพื้นที่ว่างให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก การตรวจพื้นที่โดยรอบและสภาพทั่วไป ควรตรวจสิ่งต่อไปนี้ 2.1  พื้นที่ว่าง 2.2  เส้นทางที่จะเข้าไปยังพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน 2.3  ตรวจจสอบว่ามีการวางวัสดุที่ติดไฟได้ติดกับตู้เมนสวิตช์ 2.4  ฝุ่น หยากไย่ โดยรอบตู้และภายในตู้ 2.5  ความผิดปกติทางกายภาพ 2.6  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง 2.7  การตรวจอื่น ๆ อาจมีการตรวจสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดที่หน้าแผง หลอดไฟต่าง ๆ เป็นต้น 3    แผงย่อย การตรวจสภาพแผงย่อย (panel board) เป็นการตรวจสอบทั้งบริเวณการติดตั้งในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ที่มีสารไวไฟ สำหรับพื้นที่ที่มีสารไวไฟให้ระบุประเภทและแบบของบริเวณนั้นด้วย 1  ระบบต่อลงดิน 2 บริเวณโดยรอบ 3  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง 4 การตรวจอื่น ๆ ตรวจสอบเช่นเดียวกับตู้เมนสวิตช์

4    โคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การตรวจสอบโคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นการตรวจสอบรายการต่อไปนี้ 1  การติดตั้งและโครงสร้างของโคมไฟ 2  หลอดไฟและขั้วหลอด 3  สายป้อน สายวงจรย่อย และสวิตช์ตัดตอนของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 4  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2081
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง